Archive for the ‘งานบรรยาย’ Category

บรรยายให้ไทยประกันชีวิต

บรรยายให้ไทยประกันชีวิตครับในหัวข้อ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ LO KM”  

วีดิโอประกอบคำบรรยาย

งานบรรยายให้กับคณะอาจารย์และผู้บริหาร เทคโนโลยี IRPC

การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน แผนกประกันคุณภาพจัดการอบรม การสร้างแรงจูงใจในทีมทำงานเพื่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนให้กับทีมงานคณะกรรมการอนุกรรมการประกันคุณภาพภาในทั้ง 4 ฝ่ายโดยวิทยากร นายนิคม อ่อนละมัย Human Resource Decelopment Manager จาก Ube Group(Thailand)

สำนักงานธนานุเคราะห์

KMCOP – Addonknowledge KMCOP GURU สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีความสุข