Archive for the ‘การถามเพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการรู้’ Category

การถามเพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการรู้

การถามเพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการรู้ กำหนดประเด็ฯที่เราต้องการรู้หรือปัญหาที่เรามีอยู่ให้ชัดเจน เช่น ความยากในการดำเนินการ หรือผลลัพธ์ที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ การตั้งคำถาม เพื่อค้นหาว่ากระบวนการเป็นอย่างไร (How), ค้นหาบริบท (Why), ค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Success factors) ตัวอย่างการใช้ประโยคเพื่อทำให้การสนทนามีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ประโยคควรขึ้นต้นด้วย ควรถามผู้เล่ากลับด้วย “มีความคิดว่า…” “มีความเชื่อว่า…” “ข้อเท็จจริงคือ…” “จากประสบการณ์บอกว่า…”           “ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม” “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” “ช่วยกรุณาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วย”    “รู้สึกอย่างไรบ้าง” “เชื่ออย่างไร (ขอคำอธิบายเพิ่มเติม)”