Archive for the ‘การพัฒนาตนเองหรือ Self Development’ Category

การพัฒนาตนเองหรือ Self Development

          “การพัฒนาตนเองหรือ Self Development” หมายถึงการพัฒนาตนเอง ลงมือทำด้วยตัวคุณเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบทำขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็มใจของเราเอง           การพัฒนาตนเองของคุณจะต้องมาจากทัศนคติในตัวคุณ มาจากแรงปรารถนาในตัวคุณ โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระทำที่สื่อออกมาภายนอกด้วย           การลงมือทำด้วยตัวคุณเอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงที่เราต้องลงมือทำเอง เรารับผิดชอบการพัฒนาตนเองด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนก่อนโดย                  –     หาและกำหนดก่อนว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรให้ชัดเจน (ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่นต้องการพัฒนาในเรื่องการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent)                  –     เขียนเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องที่ต้องการให้ SMART คือต้อง Specific ระบุให้ชัดเจน, Measurable ต้องวัดผลได้, Achievable คือ ต้องเขียนให้ท้าทาย ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป, Relevant คือต้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือธุรกิจของบริษัท, Time-bound คือต้องมีการกำหนดเวลาของเป้าหมายชัดเจน ว่าจะบรรลุผลเมื่อไร                –     จากนั้นต้องวางแผนและทำแผนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย                –     กำกับ ดูแลตัวเองอย่างซื่อสัตย์ โดยต้องมีวินัยในตัวเองสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous development) […]