Archive for the ‘การพูดเป็น-ถามเป็น’ Category

การพูดเป็น-ถามเป็น

การพูดเป็น-ถามเป็น พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เหมาะกับผู้ฟัง โดยการจะประเมินลักษณะการพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟังนั้น ควรศึกษาถึงพื้นฐานของผู้ฟัง อาจถามผู้ฟัง ตั้งใจฟัง และสังเกตลักษณะจากการเล่าเรื่อง ความสนใจของผู้ฟัง พูดเกริ่นเพื่อนำกลุ่ม พูดเพื่อคุมประเด็นและเวลา ขัดจังหวะอย่างนิ่มนวล พูดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน บอกกติกาชัดเจน ความคาดหวัง พูดเพื่อสร้างความไว้วางใจ โน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง ใช้ชนิดของคำถามที่เหมาะสม (คำถามปิด-เปิด) พูดในสิ่งที่ตนอยากพูด หรือควรจะพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟัง