Archive for the ‘การรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์’ Category

การรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์

การรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์มีความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารเข้าสู่สมอง ผ่านประสาทตาถึง 87% ผ่านประสาทหูเพียง 9% ผ่านประสาทสัมผัสเพียง 4% ดังนั้นการสื่อความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับการสื่อสาร โดยใช้คำพูดหรือถ้อยคำ (Verbal) จะสื่อสารได้เพียง 7% โดยใช้การสร้างอารมณ์ของถ้อยคำด้วยน้ำเสียง (Vocal) จะสื่อสารได้ถึง 38% เช่น Speed (ความเร็ว), Pitch (ระดับเสียง), Tone (น้ำเสียงสูงต่ำ), Volume (ระดับความดังกังวาน) โดยใช้ นริพจน์ภาษา หรือ ภาษากาย (Visual หรือ Nonverbal Language) มาประกอบ จะสื่อสารได้ถึง 55% เช่น Eye Contact (การสบตา), Facial Expression (การแสดงออกทางสีหน้า), Body Language (ภาษากาย), Object Language (การยึดติดหรือการจองพื้นที่), Proximics (ระยะใกล้ห่าง)