Archive for the ‘ประโยชน์ของ COP’ Category

ประโยชน์ของ COP

ประโยชน์ของ COP ระยะสั้น    เวทีของการแก้ปัญหา ระดมสมอง ได้แนวคิดที่หลากหลายจากกลุ่ม ได้ข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจ หาทางออก/คำตอบที่รวดเร็ว ลดระยะเวลา และการลงทุน เกิดความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ช่องทางในการเข้าหาผู้เชียวชาญ ความมั่นใจในการเข้าถึงและแก้ปัญหา ความผูกพันในกรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความสนุกที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายกัน รวมทั้ง อาจกำลังเผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จะทำให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหา เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร เกืดความสามารถที่ไม่คาดการณ์ไว้ วิเคราะห์ความแตกต่างและตั้งเป้าหมายการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดโอกาสพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด เครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพ ชื่อเสียในวิชาชีพเพิ่มขึ้น  ได้รับผลตอบแทนจากการจ้างงานสูงขึ้น รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้ เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์   ระยะยาว  เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร เกืดความสามารถที่ไม่คาดการณ์ไว้ วิเคราะห์ความแตกต่างและตั้งเป้าหมายการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดโอกาสพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด เครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพ ชื่อเสียในวิชาชีพเพิ่มขึ้น  ได้รับผลตอบแทนจากการจ้างงานสูงขึ้น รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้ เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์