Archive for the ‘สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้’ Category

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใจ สมอง ตา หู ปาก มือ แรงจูงใจ การสนับสนุนจากผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี การวัดผล