Archive for the ‘เทคนิคการเป็น Facilitator (คุณอำนวย)’ Category

เทคนิคการเป็น Facilitator (คุณอำนวย)

เทคนิคการเป็น Facilitator (คุณอำนวย) ฟังเป็น พูด/ถามเป็น คิดเป็น เข้าใจ เข้าถึง และจัดการกับสมาชิกได้ บุคลิกดี น่าเชื่อถือ