Archive for the ‘culture’ Category

การบริหารทุนมนุษย์ องค์กร

การบริหารทุนมนุษย์ องค์กร เพื่อการตอบแทนสูงสุดแก่องค์กร           ทุนมนุษย์หมายถึง คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศโดยพิจารณาในส่วนของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่ม  การบริหารองค์ HR จะต้องเข้าใจงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างดีเช่น หน่วยงาน 1. Production 2. Marketing 3. Maintenance 4. Admin 5. Finance 6. Other                                 รวมถึงงานของผู้บริหาร เพื่อจะได้ทราบว่าจะใช้อะไรมาเป็นตัว Drive องค์กร และการบริหารคนต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับคนในการพัฒนาซึ่งสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสินทรัพย์ขององค์กรได้ (ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้)TOYOTA ให้คุณค่ะกับคนในองค์กรอย่างแท้จริงเพราะคนคือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แต่เปรียบเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ 80% ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากถ้าเราใช้ประโยชน์ของคนหรือให้เขาได้ใช้สักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แต่หลายๆองค์กรต้องการความรวดเร็ว การพัฒนาเรื่องคนต้องใช้เวลาเพื่อปรับให้คนได้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมขององค์กรเอง ถ้าคนเข้าใจในวัฒนธรรมก็จะสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงต่อองค์กรนั้นๆ                                 ทุนองค์กร มีความสำคัญอย่างมากต้องมาดูว่าเรามีทุนอะไรบ้าง ทุนทางสัมพันธภาพ (Relational Capital) สำคัญมากต่อการบริหารซึ่งจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวคนในองค์กรให้ร่วมมือกันในการพัฒนา และทุนทางสังคมมีการยอมรับจากสังคมขนาดไหนรวมถึงชุมชนรอบๆข้าง                                 การพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเราต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมให้เขารู้และร่วมคิดร่วมทำ การบริหารคนอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง องค์กรจะสนใจแต่คนที่ High performance […]

เรื่องยากๆ ของ “วัฒนธรรมองค์กร”

  โดย เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร ท่านผู้อ่านท่านหนึ่งได้สอบถามถึงเรื่องการบริหารวัฒนธรรมองค์กร ว่าเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นแฟชั่น ส่วนอีกหลายท่านก็ข้องใจเช่นกันว่า หากจะทำการบริหารวัฒนธรรมองค์กร ควรทำเช่นไร ถ้าเช่นนั้นในวันนี้ เรามาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกันดีไหมคะ ก่อนอื่นดิฉันขออธิบายคำจำกัดความของวัฒนธรรมองค์กรเสียก่อน วัฒนธรรมองค์กร คือวิถีการใช้ชีวิตของคนในองค์กร ซึ่งอาจแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิริยา ภาษาพูด การแต่งกาย หรือ สะท้อนผ่านทัศนคติ สไตล์ผู้นำ หรือแนวทางการตัดสินใจ บ่อยครั้งที่ไม่ได้มีการ “เขียน” เอาไว้ แต่คนในองค์กรย่อมสัมผัสและรู้สึกได้ แต่จะรู้ซึ้งแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกองค์กร เพราะแม้กระทั่งหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมอย่างครอบครัว ก็ยังมีวัฒนธรรมเฉพาะกันออกไป ส่วนข้อสงสัยที่ว่า แล้วการบริหารวัฒนธรรมองค์กรที่ฮิตกันนักหนาในช่วง 2-3 ปีมานี้ เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ ขอตอบแบบฟันธงไปเลยว่า จำเป็น แต่ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องวุ่นวาย สามารถทำอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติได้ โดยยึดเอา “แก่นแท้” เป็นสาระสำคัญ ที่ว่าจำเป็นนั้น จำเป็นอย่างไร ท่านผู้อ่านคงเริ่มสงสัยอีกแล้ว การบริหารวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องเดียวกันกับการบริหารกลยุทธ์องค์กรค่ะ เมื่อเรากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และกลยุทธ์องค์กรแล้ว เรื่องจำเป็นถัดมาคือการทบทวนดูว่า […]

เรื่องยากๆของวัฒนธรรมองค์กร

เรื่องยากๆของวัฒนธรรมองค์กร โดย เสาวคนธ์  วิทวัสโอฬาร “แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรฟังดูดี แต่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้” “ผู้บริหารพูดเรื่องวัฒนธรรมองค์กร แต่คนทำงานจำไม่ได้หรอก มันเป็นเรื่องไกลตัว” “วัฒนธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติ ทำไมต้องบริหารด้วย อยู่ๆ กันไปก็ซึมซับไปเอง” “ทำไมต้องเสียเวลา เสียทรัพยากร ไปทำเรื่องวัฒนธรรมด้วย เอาเงินไปฝึกอบรมพัฒนา หรือให้สวัสดิการพนักงานเสียยังดีกว่า” “คนทำหรือไม่ทำตามวัฒนธรรมก็ไม่เห็นเป็นอะไร ถ้าทำงานดีเสียอย่าง ก็ไม่มีใครว่าอะไร” ตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื่องจริงที่ดิฉันได้ยินมาจากหลายองค์กร บ่อยครั้งที่ความเห็นในเชิง “สกัดดาวรุ่ง” นี้ ได้ก่อให้เกิดความรู้สึก “ท้อแท้ระหว่างทาง” ของคนที่ทำหน้าที่บริหารวัฒนธรรมมานักต่อนัก แต่ก่อนที่จะหมดใจและปล่อยให้เรื่องบริหารวัฒนธรรมองค์กรค่อยๆ หายไป เรามาคุยถึงที่มาและหาหนทางแก้ไขไปพร้อมๆ กันจะดีกว่า เหตุประการหนึ่งที่การทำวัฒนธรรมองค์กรเกิดอาการล่มกลางคันไปไม่ถึงฝั่งฝัน ถึงแม้จะเริ่มต้นได้สวย นั่นเป็นเพราะการบริหารวัฒนธรรมองค์กรทำไปในลักษณะโครงการ ไม่ได้สอดรับและผสานให้เข้ากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อบริหารกันไปคนละทิศทาง พนักงานจึงเข้าใจไปว่าองค์กรไม่ได้ส่งสัญญาณจริงจังเรื่องการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เกิดอารมณ์ประมาณว่าทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เห็นจะเป็นไร แล้วเรื่องบริหารคนกับการบริหารวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวข้องกันอย่างไร การบริหารคนนั้น มีมิติที่ลึกซึ้งไปกว่าการบริหารให้เกิดผลงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการบริหารทัศนคติ อารมณ์ และพฤติกรรมของคนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันผลประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างจิตวิญญาณขององค์กรร่วมกันนั่นเอง การบริหารคนกับการบริหารวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องเดียวกัน แยกขาดไม่ได้ เสมือนแขน ขา […]