Archive for the ‘องค์กรแห่งการเรียนรู้’ Category

การสร้างความรู้จากความสามัคคี

องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต อะไรที่มันรับได้ก็จะรับไว้ อะไรที่รับไม่ได้ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วกำจัดมันออกไป องค์กรจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ถ้าทำไม่ได้มันก็จะตายไป คำพูดประโยคนี้ทำให้ผมเห็นภาพขององค์กรธุรกิจชัดเจน เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเหมือนสันดานที่บางครั้งแก้ไม่หาย ความถนัด ความชอบ ที่แตกต่างจากองค์กรอื่น แต่สิ่งที่ผมพยายามขายความคิดให้กับองค์กรไทยๆ เราก็คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการเรียนรู้กันทั้งองค์กร ไม่ใช่รู้แค่ระดับบริหารระดับสูงที่คิดเองเป็นแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ระดับปฏิบัติงานทำได้ เช่นเดียวกับการเรียนหนังสือที่สมองจำได้ แต่มือทำไม่เป็นนั่นเอง องค์กรที่เรียนรู้เป็น จะหาทางอยู่รอดและเติบโตเองได้ องค์กรที่เรียนรู้จะเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับคนที่ฉลาดขึ้นทุกวัน ผิดแล้วไม่ผิดซ้ำซาก รู้จักคิดเองไม่ต้องให้ใครมาสั่งทุกเรื่อง สามารถคิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาได้ พูดง่ายๆ เป็นองค์กรในอุดมคติที่ผู้บริหารทุกคนอยากจะเห็น ไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชให้แต่ละคนทำตามคำสั่ง ไม่ต้องให้นายมาทำหน้าที่คิดแก้ปัญหารายวัน ไม่ต้องให้นายมาทำหน้าที่ตัดสินใจงานประจำ แต่ผู้ปฏิบัติสามารถเรียนรู้และปฏิบัติเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นทุกวันเก่งมากขึ้น ในแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้ เรามักจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆ ที่เติบโตขึ้นไปได้อย่างเป็นระบบนั้น เพราะคนทุกระดับในองค์กรของเขาสามารถตัดสินใจในขอบข่ายที่ตนรับผิดชอบได้ และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเอง นำเอาสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับส่วนอื่นๆ ไปปฏิบัติเหมือนๆ กันเพื่อให้เป็นระบบเหมือนๆ กันทั้งองค์กร